Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR krijgen teamleden en ouders de gelegenheid om mee te denken over het schoolbeleid. Het gaat in de MR over de inhoud én de organisatie van het onderwijs. Voor de school is de inbreng van de MR heel belangrijk.

Instemming of advies

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of het meedoen aan onderwijskundige experimenten. De MR heeft ook initiatiefrecht, op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school.

Leden van de MR

De MR van De Odyssee bestaat uit zes leden. Drie personeelsleden en drie ouders:

  1. Frank van der Klei
  2. Najet Rossen- Yacoubi
  3.  Rudolph Huizinga
  4. Virginia Rouweler
  5. Roxanne Dalenberg
  6. Vacature

Notulen vergaderingen

De Notulen van de afgelopen MR vergaderingen kunnen worden opgevraagd via onderstaand e-mailadres; Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de MR zou moeten bespreken? Neem dan contact op via mr@deodyssee.nl.