Bestuur

De Odyssee valt onder het bestuur van stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). Deze stichting bestuurt 25 basisscholen, plus drie nevenvestigingen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over Amsterdam.

AMOS heeft een bestuursbureau, dat u kunt bereiken op onderstaand adres:

Taken van het bestuur

Als ouder heeft u vooral met de school zelf te maken. Het bestuur speelt een rol die voor ouders doorgaans niet zichtbaar is. Deze rol omvat onder andere:

  • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen;
  • vervullen van de werkgeversrol voor alle personeelsleden op de scholen;
  • verdelen van middelen over de scholen;
  • optreden als bevoegd gezag in geschillen tussen bijvoorbeeld ouder en de school (zie ook klachtenprocedure);
  • toezien op een juiste uitvoering van de toelatingsregeling;
  • voeren van het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).