Aanmelden

Aanmelden

Inleveren van het voorkeursformulier voor kinderen geboren tussen 01-05-2020 en 31-08-2020 kan tot uiterlijk 2 november 2023.

U hoort op 14 november 2023 of er een plaats voor uw kind wordt gereserveerd.

U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. d.m.v. een scan of foto met uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school. Het e-mailadres waarnaar u het voorkeursformulier mag mailen is: roxanne.dalenberg@amosonderwijs.nl

Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, dient u tevens een adresbewijs toe te voegen.

Zij-instromer aanmelden (kind ouder dan 4 jaar)

Voor aankomend schooljaar 2023-2024 zijn al onze groepen VOL. 

Het niet meer mogelijk om kinderen aan te melden. De school heeft, gezien de enorme interesse, geen wachtlijst. Mocht er door een verhuizing of doublure wel een plaats beschikbaar komen, dan wordt de informatie op deze pagina aangepast. Ouders die van buiten Amsterdam in de stad zijn komen wonen, hebben voorrang bij de aanmelding van een zij-instromer. Het postcodegebied is daarbij de eerste voorrangsregel om ervoor te zorgen dat elk kind in zijn of haar woonplaats onderwijs kan volgen.

Procedure aanmelden zij-instromer (kind ouder dan 4 jaar)

De administratie van de school gaat eerst bij u na op welke school uw zoon/dochter op dit moment onderwijs volgt, wat de reden van de aanvraag is en of uw kind tevens op een andere school als zij-instromer is aangemeld. Overstappen tussen buurtscholen wordt enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan, het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Dit is een afspraak tussen de directies van de buurtscholen.

Mocht er een plaats beschikbaar zijn in de groep, ontvangt u een aanmeldformulier. Elke school van Amos gebruikt dit uniforme aanmeldformulier. Middels dit formulier geeft u de school toestemming om contact op te nemen met de huidige school voor een overdracht en met eventuele instanties die een ondersteunende rol hebben bij de ontwikkeling van uw kind. Ouders/verzorgers met het wettelijk gezag over het kind ondertekenen dit aanmeldformulier.

De intern begeleider zal zorg dragen voor de overdracht met de huidige school, het is van belang dat u de huidige school op de hoogte brengt van deze overdracht en het feit dat u middels het aanmeldformulier toestemming heeft verleend. De overdracht wordt afgenomen om na te gaan of de school aan de onderwijsbehoefte van uw zoon/dochter kan voldoen.

Na de overdracht neemt de administratief medewerker of intern begeleider van de school contact met u op om de overdracht te bespreken. Het advies van de huidige school betreft extra ondersteuningsbehoeften of advies voor doublure is daarbij leidend en zal door onze school worden overgenomen.

Als uit de overdracht blijkt dat de school aan de onderwijsbehoefte van uw zoon/dochter kan voldoen, ontvangt u een link naar het inschrijfformulier waarmee wij de inschrijving definitief maken.

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.


Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? Op de homepage van de website kunt u zich opgeven voor een rondleiding waarbij er keuze is voor verschillende data.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier bij onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per e-mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 3. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn:

 • Kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020: 1 juni 2023
 • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020: 2 november 2023

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.


Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a) Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; b) Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing vanuit de gemeente Amsterdam (scholenring) ontvangt u bericht van de school, waarin staat dat er een plaats beschikbaar is voor uw zoon/dochter. Aan dit bericht is een aanmeldformulier toegevoegd. Middels dit aanmeldformulier geeft u aan welke personen beschikken over het wettelijk gezag en of deze personen toestemming verlenen voor een overdracht met de voorschool/kinderopvang en andere bij uw kind betrokken instanties. Op deze manier kan de school in kaart brengen of zij aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen. In de brief staat tevens de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u het aanmeldingformulier voor de uiterste datum inlevert. Pas nadat de overdracht met de voorschool/kinderopvang en eventuele andere beterokken instanties heeft plaatgevonden kan de inschrijving definitef worden gemaakt. Dit geschiedt middels het inschrijfformulier.

Uitzondering
Als uit de overdracht blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.